id="trbo-above-first-editorial"

Zásady zpracování osobních údajů a cookies

Stav: srpen 2021

I. Zpracování osobních údajů

Na této stránce získáte podrobné informace o tom, jakým způsobem naše společnost Ravensburger CEE s.r.o. coby správce osobních údajů zpracovává osobní údaje, jakých subjektů a za jakým účelem. Zároveň tato strana informuje subjekty údajů o jejich právech a nabízí kontaktní údaje pro případné dotazy stran nakládání s osobními údaji.
Naše společnost chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro naši společnost prioritou.
Naše společnost je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže). V určitých případech, především pro účely podpory prodeje, zajištění nabídky a realizace naší produkce/služeb.
Tyto zásady zpracování osobních údajů se vztahují na
i) zpracování osobních údajů prováděné naší společností během Vašeho používání internetových stránek, jejichž provozovatelem je naše společnost („Internetové stránky“),
ii) zpracování osobních údajů ze strany naší společnosti během plnění smluv s obchodními partnery a zákazníky naší společnosti,
iii) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností naší společností,
iv) zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy,
v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů naší společnosti,
vi) na zpracování osobních údajů prováděné naší společností na základě Vámi uděleného souhlasu.

Účely zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje mohou být naší společností zpracovávány pro tyto účely:
• Plnění smlouvy (zejména plnění smluv s obchodními partnery naší společnosti a smluv uzavíraných se zákazníky);
• Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);
• Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů HMCZ, například ochrana Internetových stránek a sítě HMCZ před zneužitím, posuzování bonity obchodního partnera);
• Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
• Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy.

Jaké osobní údaje zpracováváme
Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, slouží k zajištění obchodního styku a plnění našich dodavatelských závazků, ostatní činnosti společnosti, k marketingové komunikaci vůči našim zákazníkům na základě oprávněného zájmu, případně pro účely zaměstnávání či náboru pracovníků.
V případě, že jste nás kontaktovali přes kontaktní formulář na našich webových stránkách, zpracováváme o vás následující údaje (podobu nezbytně nutnou k vyřízení vašeho požadavku):
Jméno a příjmení (bylo-li vyplněno)
Adresu (ulice, číslo popisné, město, PSČ, země) (bylo-li vyplněno)
E-mailovou adresu
Datum narození (bylo-li vyplněno)
Případně další údaje, které uvedete ve vaší zprávě.
Jiné údaje nejsou (s výjimkou cookies) prostřednictvím našich webových stránek uchovávány. O cookies pojednává strana Soubory cookies na tomto webu.

Kde osobní údaje uchováváme
Všechny námi zpracovávané osobní údaje uchováváme v zabezpečeném profesionálním cloudovém řešení se servery umístěnými na území Evropské unie, případně na serverech v sídle naší společnosti. Sdílíme-li osobní údaje s externími subjekty (zpracovateli), pak jedině na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

Kdo vůči nám vystupuje jako zpracovatel
Zpracovateli osobních údajů jsou ve vztahu k naší společnosti coby správci následující instituce:
Poskytovatel hostingových služeb
Externí dodavatelé marketingových služeb a správy / vývoje našich webových stránek
Účetní, daňová kancelář
Advokátní kancelář
Přepravci
Poskytovatelé analytického software pro anonymizovanou analýzu webu
Poskytovatelé reklamních systémů pro online propagaci
Poskytovatelé různých systémů pro mediální analýzu či monitoring trhu
Se všemi těmito zpracovateli máme uzavřené smlouvy upravující jejich povinnosti coby zpracovatelů námi poskytovaných osobních údajů.

Příjemci osobních údajů
V naší společnosti jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným s naší společností, případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Doba uchování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je naše společnost povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Jaká máte v souvislosti s osobními údaji práva
Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo
(i) na přístup k osobním údajům,
(ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a aktualizaci osobních údajů,
(iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
(iv) na omezení zpracování osobních údajů,
(v) na přenositelnost údajů mezi různými poskytovateli stejných služeb (konkurenty)
(vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.


V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.
Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla naší společnosti nebo emailem na info.czechia@Ravensburger.com Naše společnost si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

II. COOKIES na webu https://www.ravensburger.org/cz/

Dále se dozvíte, jaké soubory cookies na webových stránkách naší společnosti https://www.ravensburger.org/cz/ obecně zpracováváme, k jakému účelu a jak můžete ovlivnit to, jaká cookies ukládáme do vašich zařízení.
Co jsou to cookies?
Jako cookies označujeme malé datové soubory, které jsou v některých případech nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je třeba přihlašování. Díky cookies si naše webové stránky mohou také zapamatovat různá nastavení, která jste si pro zobrazení či používání stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umisťujeme na váš počítač. Jde o standardní metodu, pomocí které ukládají informace důležité pro svůj provoz všechny webové stránky na celém světě.
Na co využíváme cookies na tomto webu
Cookies lze rozdělit podle délky jejich platnosti a podle toho, kdo a za jakým účelem je na váš počítač umísťuje. Podle délky jejich platnosti rozlišujeme dvě kategorie:
Krátkodobé (sessioncookies) zůstávají ve vašem počítači do zavření vašeho prohlížeče, poté jsou automaticky vymazány.
Dlouhodobé (persistentcookies) zůstávají uloženy ve vašem počítači dlouhou dobu (záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení konkrétní cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte. Návod, jak tak učinit, naleznete pro jednotlivé prohlížeče níže na této stránce.
Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává (tedy ukládá do vašich zařízení a následně využívá v nich uložené informace), je můžeme rozdělit do dvou kategorií:
Cookies první strany (firstparty cookies) – vytváří přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti daného webu. Bez nich by vám většina webových stránek nemohla poskytnout své základní funkce a různá uživatelská nastavení.
Cookies třetích stran (thirdparty cookies) – jsou nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí, různých analytických nástrojů nebo vložených videí.

Jaké cookies používáme na tomto webu
Technické (první strany, krátkodobé), které jsou nezbytné pro zajištění základní funkcionality webových stránek.
Google Analytics (třetí strany, dlouhodobé) používáme, abychom vám mohli stránky lépe přizpůsobit. V nástroji Google Analytics používáme pouze ty analytické funkce, které neshromažďují údaje potřebné k profilování uživatelů webu (věk, pohlaví, zájmy, IP adresa apod.).
Cookies reklamních systémů Google (Adwords, DoubleClick), Facebook a Youtube (třetí strany, dlouhodobé). Tyto cookies slouží k marketingovému profilování. Díky nim jsme schopni s vámi zůstat v kontaktu například prostřednictvím personalizované reklamy na sociálních sítích.
Technické cookies lišty CookieBot (třetí strany, dlouhodobé), díky které si naše webové stránky pamatují vaše volby ohledně toho, s jakými (netechnickými) cookies nám umožňujete nakládat.
Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně jakkoli identifikovali, a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.
Jak můžete upravit využívání cookies na vašem zařízení
Všechny cookies, které ve vašem počítači jsou již uložené, můžete kdykoli vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umisťování cookies do vašich zařízení. V takovém případě ale nebudete moci využít všechny online služby, které webové stránky či e-shopy běžně nabízí. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče po kliknutí na odkaz v seznamu níže.
– Chrome
– Firefox
– Microsoft Edge
– Opera
– Safari

Další možností, jak ovlivnit nastavení cookies konkrétně na našich webových stránkách, je „cookieslišta“ , která se vám objevila hned po načtení našich webových stránek. Můžete si na ní vybrat, které cookies nám dovolíte ukládat a které nikoli. Navíc na ní naleznete podrobnější informace o jednotlivých typech cookies. Můžete se tak plně kvalifikovaně rozhodnout.Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018 a naposledy byly aktualizovány 17.5.2021

Friendly Captcha (ochrana proti spamu)

Naše webové stránky využívají službu „Friendly Captcha“ (www.friendlycaptcha.com).
Tuto službu poskytuje společnost Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Deutschland – Německo.
Friendly Captcha je nové řešení ochrany osobních údajů, které ztěžuje používání našich webových stránek automatizovanými programy a skripty (tzv. „boty“).
Za tímto účelem jsme do našich webových stránek integrovali programový kód společnosti Friendly Captcha (např. v kontaktních formulářích), aby koncové zařízení návštěvníka mohlo navázat spojení se servery Friendly Captcha a obdržet od Friendly Captcha výpočetní úlohu. Koncové zařízení návštěvníka provede výpočet, který zabere určité systémové kapacity, a výsledek výpočtu odešle na náš webový server. Ten se prostřednictvím rozhraní spojí se serverem Friendly Captcha a obdrží od něj odpověď, zda koncové zařízení vyřešilo úlohu správně. Na základě výsledku pak můžeme na požadavky zadané z našich webových stránek uplatnit naše bezpečnostní pravidla a tyto požadavky například odmítnout nebo naopak dále zpracovat.
Tyto údaje se používají výhradně k výše popsané ochraně proti spamu a botům.
Friendly Captcha neukládá ani nečte žádné soubory cookie v koncovém zařízení návštěvníka.
IP adresy se ukládají pouze v hašované (jednosměrně zašifrované) podobě a neumožňují nám ani Friendly Captcha odvodit jakékoli závěry vedoucí ke konkrétní osobě.
Pokud jsou uloženy osobní údaje, jsou do 30 dnů vymazány.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem chránit naše webové stránky před zneužitím ze strany internetových botů, tj. ochrana před spamem a ochrana před útoky (např. hromadnými požadavky), čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.
Další informace o ochraně osobních údajů při používání Friendly Captcha najdete na https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/
id="trbo-below-fragment-0"
id="trbo-below-main-content"