Prohlášení o ochraně osobních údajů

Stav: květen 2018

§ 1 Informace o zpracování osobních údajů

(1) V následujícím textu najdete informace o shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, které lze vztáhnout k Vaší osobě, např. jméno, adresa, e-mailová adresa, uživatelské chování.

(2) Správcem podle čl. 4 odst. 7 Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) je Ravensburger AG (naši kontaktní adresu najdete v impresu). Máte-li dotazy, poznámky nebo stížnosti k ochraně osobních údajů nebo chcete-li uplatnit svá práva, která jsou popsána níže, kontaktujte nás prosím na adrese info@ravensburger.com. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je k zastižení na datenschutzbeauftragte@ravensburger.de nebo na poštovní adrese s poznámkou „Pověřenec pro ochranu osobních údajů“ - „die Datenschutzbeauftragte“.

(3) Kontaktujete-li nás prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, ukládáme Vaše osobní údaje, které nám sdělíte (e-mailová adresa, popř. jméno a telefonní číslo), za tím účelem, abychom Vám mohli odpovědět. Údaje získané v této souvislosti vymažeme poté, co jejich uložení již není nezbytné, nebo jejich zpracování omezíme, je-li jejich uložení vyžadováno ze zákona.

(4) Pokud pro některé funkce naší webové nabídky využíváme služeb námi pověřených externích zpracovatelů nebo chceme-li Vaše osobní údaje použít pro reklamní účely, budeme Vás o příslušných procesech informovat způsobem popsaným dále. Přitom také určíme kritéria pro stanovení doby, po kterou budou osobní údaje uloženy.

§ 2 Vaše práva

(1) V souvislosti s Vašimi osobními údaji máte vůči nám následující práva:
– právo na přístup k osobním údajům,
– právo na opravu nebo výmaz,
– právo na omezení zpracování,
– právo vznést námitku proti zpracování,
– právo na přenositelnost údajů.

(2) Dále máte právo podat na naše zpracování Vašich osobních údajů stížnost u dozorového úřadu.

§ 3 Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

(1) Při pouhé informativní návštěvě našich webových stránek, tzn. pokud se nezaregistrujete ani nám neposkytnete žádné jiné informace, shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které předá Vás prohlížeč našemu serveru. Chcete-li si prohlížet naše webové stránky, ukládáme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné k tomu, abychom Vám mohli naše webové stránky prezentovat a zajistili jejich stabilitu a bezpečnost (právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR):
– IP adresa
– datum a čas přístupu
– časový posun vůči GMT (greenwichskému střednímu času)
– obsah webového požadavku (konkrétní navštívená stránka)
– stav přístupu / stavový kód HTTP
– objem přenášených dat
– webová stránka, ze které požadavek přišel
– typ prohlížeče
– operační systém a jeho rozhraní
– jazyk a verze prohlížeče.

(2) Vedle výše uvedených údajů jsou při Vaší návštěvě našich webových stránek ukládány do Vašeho počítače cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které Váš prohlížeč ukládá na pevný disk Vašeho počítače a jejichž prostřednictvím získává strana, která cookies vysílá (v tomto případě my), určité informace. Cookies nemohou spouštět programy ani přenášet viry do Vašeho počítače. Slouží k tomu, abychom mohli naši internetovou nabídku učinit efektivnější a uživatelsky příjemnější.

(3) Používání cookies:
a) Tyto webové stránky používají následující typy cookies, jejichž rozsah a funkce jsou popsány níže:
– dočasné cookies (viz b)
– trvalé cookies (viz c).

b) Dočasné cookies jsou automaticky smazány poté, co zavřete prohlížeč. Patří k nim zejména cookies relace (session cookies). Tyto cookies ukládají tzv. ID relace, identifikátor, jímž lze dané relaci přiřadit různé žádosti Vašeho prohlížeče. Díky tomu je možné opětovně rozpoznat Váš počítač, když naše webové stránky navštívíte znovu. Cookies relace jsou smazány poté, co se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

c) Trvalé cookies jsou automatizovaně smazány po uplynutí předem zadané doby, která se může u jednotlivých cookies lišit. Uložené cookies můžete v bezpečnostních nastaveních svého prohlížeče kdykoliv smazat.

d) Svůj prohlížeč si můžete nastavit podle svých přání a např. odmítnout ukládání cookies třetích stran nebo i ukládání všech cookies. Chceme však upozornit, že pokud deaktivujete cookies, nebudete v některých případech moci využívat všech funkcí našich webových stránek.

e) Vysíláme cookies proto, abychom Vás při Vaší příští návštěvě mohli identifikovat, pokud u nás máte založený účet. V opačném případě byste se museli při každé další návštěvě vždy znovu zaregistrovat.

f) Používané Flash cookies nejsou ukládány Vaším prohlížečem, nýbrž pluginem aplikace Adobe Flash Player. Dále používáme HTML5 storage objects, které jsou ukládány na Vašem koncovém zařízení. Tyto objekty ukládají požadovaná data nezávisle na Vašem prohlížeči a nemají automatické datum expirace. Pokud si zpracování Flash cookies nepřejete, musíte si nainstalovat příslušný doplněk, např. „Better Privacy“ pro Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) nebo Adobe-Flash-Killer-Cookie pro Google Chrome. Ukládání objektů do úložiště HTML5 storage můžete zabránit tak, že na svém prohlížeči zapnete režim anonymního, resp. soukromého prohlížení. Navíc doporučujeme pravidelně ručně mazat cookies v historii prohlížení.

§ 4 Další funkce a nabídky na našich webových stránkách

(1) Vedle čistě informační návštěvy našich webových stránek nabízíme také další služby, které můžete v případě zájmu využít. Zpravidla je k tomu třeba zadat další osobní údaje, které použijeme k poskytování dané služby a pro které platí výše zmíněné zásady zpracování osobních údajů.

(2) Pro zpracování Vašich osobních údajů zčásti využíváme služeb externích zpracovatelů. Ti byli pečlivě vybráni a jsou vázáni našimi zásadami, jejichž dodržování pravidelně kontrolujeme.

(3) Dále můžeme Vaše osobní údaje poskytnout třetím stranám v případě, že spolu s našimi partnery nabízíme účast na různých akcích či soutěžích, při uzavírání smluv nebo při obdobných úkonech. Podrobnější informace k tomuto tématu získáte buď poté, co zadáte své osobní údaje, nebo – pokud je daná nabídka blíže popsána v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů – se o nich dočtete v následujícím textu.

(4) Mají-li naši partneři nebo zpracovatelé sídlo v některém státě mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme Vás o důsledcích této okolnosti informovat ve chvíli, kdy budete zadávat své osobní údaje, nebo – pokud je daná nabídka blíže popsána v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů – se o nich dočtete v následujícím textu.

§ 5 Námitka proti zpracování osobních údajů nebo odvolání svolení

(1) Pokud jste udělili svolení ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete toto svolení kdykoliv odvolat. Takovéto odvolání ovlivní přípustnost zpracování Vašich osobních údajů poté, co jste odvolání vůči nám vyslovili.

(2) Vzhledem k tomu, že zpracování Vašich osobních údajů pokládáme za nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), můžete proti tomu podat námitku, domníváte-li se, že Vaše zájmy mají přednost. To se týká zejména případu, kdy zpracování není nezbytné ke splnění smlouvy s Vámi, což je popsáno dále u jednotlivých funkcí. Při uplatnění takovéto námitky Vás prosíme o uvedení důvodů, proč nemáme Vaše osobní údaje zpracovávat dosud uplatňovaným způsobem. V případě odůvodněné námitky věc přezkoumáme a buď zpracování zastavíme, resp. přizpůsobíme, nebo Vám uvedeme naše závažné oprávněné důvody pro další zpracovávání.

(3) Samozřejmě můžete kdykoliv podat námitku proti zpracování Vašich osobních důvodů pro účely reklamy a datové analýzy. O své námitce proti zpracování pro účely reklamy nás můžete informovat způsoby uvedenými v § 1 odst. 2.

§ 6 Používání Google Analytics

a) Tyto webové stránky používají službu pro analýzu návštěvnosti Google Analytics, poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které jsou ukládány na Váš počítač a umožňují analyzovat Vaše uživatelské chování při návštěvě webových stránek. Informace získané prostřednictvím cookies o Vašem užívání těchto webových stránek jsou zpravidla přeneseny a uloženy na server společnosti Google v USA. Je-li na těchto stránkách aktivována funkce anonymizace IP, Google předtím Vaši IP adresu zkrátí; to platí pro všechny členské státy Evropské unie a další smluvní státy Evropského hospodářského prostoru. Pouze ve výjimečných případech je na server Google v USA přenesena plná IP adresa a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude Google tyto informace používat pro účely vyhodnocování Vašeho užívání stránek tak, aby mohl sestavit zprávy o aktivitách na webových stránkách a mohl provozovateli webových stránek poskytnout další služby týkající se užívání webových stránek a internetu.

b) Vaše IP adresa, předaná Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics společnosti Google, nebude spojena s jinými údaji.

c) Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče; chceme Vás však upozornit, že v takovém případě nebudete moci plně využívat všech funkcí na těchto webových stránkách. Shromažďování údajů o Vašem užívání těchto webových stránek (včetně Vaší IP adresy), zasílaných soubory cookies společnosti Google, a jejich zpracování můžete zabránit tak, že si stáhnete a nainstalujete do prohlížeče následující plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

d) Tyto webové stránky používají Google Analytics s rozšířením „anonymizelp()“. Tím jsou IP adresy zpracovány ve zkrácené podobě a spojitost s určitou osobou je vyloučena. Jakmile je ke shromažďovaným údajům přiřazen nějaký vztah k určité osobě, je okamžitě vyřazen a tyto osobní údaje jsou ihned smazány.

e) Používáme Google Analytics pro účely analýzy našich webových stránek a jejich pravidelného vylepšování. Zásluhou získaných statistických údajů můžeme nabídku na našich stránkách utvářet pro Vás jako jejich uživatele lépe a zajímavěji. Pro výjimečné případy, ve kterých dochází k přenosu osobních údajů do USA, se společnost Google zapojila do štítu EU-USA na ochranu soukromí https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právní základ pro využívání Google Analytics tvoří čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

f) Informace o externím zpracovateli: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland/Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001.
Uživatelské podmínky: http://www.google.com/analytics/terms/de.html
Přehled o ochraně osobních údajů: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
Prohlášení o ochraně osobních údajů: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

§ 7 Používání Google AdWords konverze

(1) Využíváme službu Google AdWords k tomu, abychom prostřednictvím reklamních prostředků (tzv. Google AdWords) na externích webových stránkách upozornili na naše atraktivní nabídky. Pomocí údajů z reklamních kampaní můžeme zjistit, jak úspěšné jsou jednotlivé reklamní kroky. Naším záměrem přitom je prezentovat Vám takovou reklamu, která Vás zajímá, vytvářet naše webové stránky co nejpřitažlivěji a udržet náklady na reklamu pod kontrolou.

(2) Tyto reklamní prostředky předává společnost Google přes své reklamní „Ad servery“. K tomu využíváme Ad server cookies, jimiž lze sledovat určité parametry důležité pro měření úspěšnosti, jako je zobrazení inzerátů nebo prokliky uživatelů. Jakmile se přes inzerát Google dostanete na naše webové stránky, uloží program Google AdWords svůj soubor cookie na Váš počítač. Tyto cookies zpravidla ztrácejí svou platnost po 30 dnech a nejsou určeny k identifikaci Vaší osoby. K tomuto souboru cookie se pro účely analýzy zpravidla ukládají následující údaje: jedinečné ID tohoto cookie, počet zobrazení dané reklamy (frekvence), poslední zobrazení (relevantní pro konverze po shlédnutí) a informace o zrušení (tzv. opt out – uživatel už si nepřeje tuto reklamu dostávat).

(3) Tyto cookies umožňují společnosti Google opětovně rozpoznat Váš internetový prohlížeč. Když uživatel navštíví určité stránky webových stránek zákazníka AdWords a cookie uložený na jeho počítači ještě neexpiroval, může Google a jeho zákazník určit, že uživatel klikl na inzerát a byl přesměrován na tyto webové stránky. Každému zákazníkovi AdWords je přiřazen jiný soubor cookie. Cookies tak nemohou být sledovány přes webové stránky zákazníka AdWords. My sami neukládáme a nezpracováváme v souvislosti se zmíněnými reklamními prostředky žádné osobní údaje. Od společnosti Google dostáváme pouze statistické analýzy. Na jejich základě můžeme zjistit, který z nasazených reklamních prostředků byl účinný. Další údaje z použití reklamních prostředků už nedostáváme, zejména nemůžeme za pomoci těchto informací identifikovat uživatele.

(4) Na základě nasazených marketingových prostředků Váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem společnosti Google. Na rozsah a další použití údajů, které Google získává nasazením tohoto nástroje, nemáme žádný vliv, a proto Vás informujeme pouze o tom, co je nám známo: Zapojením AdWords konverze získává Google informaci, že jste navštívili danou část naší internetové prezentace nebo že jste proklikli naši reklamu. Pokud jste zaregistrováni u nějaké služby společnosti Google, může Google tuto návštěvu přiřadit k Vašemu účtu. Dokonce i když nejste u Google zaregistrováni, resp. nejste přihlášeni, je možné, že poskytovatel zjistí Vaši IP adresu a uloží si ji.

(5) Tomuto sledování můžete zabránit různými způsoby: a) příslušným nastavením Vašeho prohlížeče, přičemž zejména zákaz ukládání cookies třetích stran vede k tomu, že nebudete dostávat reklamu třetích stran; b) vypnutím cookies pro sledování konverzí tím, že svůj prohlížeč nastavíte tak, aby byly zablokovány cookies z domény „www.googleadservices.com“ https://www.google.de/settings/ads, přičemž toto nastavení bude smazáno ve chvíli, když budete mazat své cookies; c) vypnutím zájmově cílené reklamy třetích stran, která je součástí samoregulační kampaně „About Ads“, a to přes odkaz http://www.aboutads.info/choices, přičemž toto nastavení bude smazáno ve chvíli, když budete mazat své cookies; d) trvalým vypnutím ve Vašem prohlížeči Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome na adrese http://www.google.com/settings/ads/plugin. Chceme Vás však upozornit, že v takovém případě pravděpodobně nebudete moci plně využívat všech funkcí na těchto webových stránkách.

(6) Právní základ pro toto zpracování Vašich osobních údajů je dán článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete zde: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy a zde: https://services.google.com/sitestats/de.html. Nebo můžete navštívit stránky Network Advertising Initiative (NAI) na adrese http://www.networkadvertising.org. Společnost Google se zapojila do štítu EU-USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 8 Používání Google Remarketing

Vedle AdWords konverze využíváme také Google remarketing. Jedná se o proces, díky němuž Vás můžeme opětovně oslovit. Využitím remarketingu se Vám po návštěvě našich webových stránek budou při dalším užívání internetu zobrazovat naše reklamy. To se děje za pomoci cookies uložených ve Vašem prohlížeči, které umožňují společnosti Google sledovat a analyzovat Vaše uživatelské chování při návštěvě různých webových stránek. Google tak dokáže zjistit Vaši předchozí návštěvu našich webových stránek. Údaje získané v rámci remarketingu však podle tvrzení společnosti Google nejsou spojovány s Vašimi osobními údaji, které může mít Google uloženy. Podle Google je při remarketingu zejména využívána pseudonymizace.

§ 9 Zapojení služby YouTube Videos

(1) Do naší internetové nabídky jsme zapojili videa z YouTube, která jsou uložena na http://www.YouTube.com a která můžete přehrávat přímo z našich webových stránek.

(2) Návštěvou na našich webových stránkách dostane YouTube informaci o tom, že jste na našich webových stránkách navštívili příslušnou podstránku. Dále jsou předány údaje, vyjmenované v § 3 tohoto Prohlášení. Toto předání proběhne nezávisle na tom, zda máte u YouTube založen uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda u YouTube uživatelský účet nemáte. Jste-li přihlášeni u Google, budou Vaše údaje přiřazeny přímo k Vašemu účtu. Pokud si přiřazení údajů k Vašemu profilu na YouTube nepřejete, musíte se před kliknutím na tlačítko ze svého účtu odhlásit. YouTube Vaše osobní údaje ukládá jako uživatelské profily a využívá je pro účely reklamy, průzkumů trhu a/nebo k přizpůsobení jeho stránek potřebám uživatelů. Takováto analýza je využívána především (a to i pro nepřihlášené uživatele) k umístění příslušné reklamy a dále k informování ostatních uživatelů této sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Proti vytváření těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku, kterou musíte směrovat přímo na YouTube.

(3) Další informace o účelu a rozsahu ukládání osobních údajů a o jejich zpracování serverem YouTube získáte v Prohlášení o ochraně osobních údajů. V něm najdete i další informace o Vašich právech a o možnostech nastavení v zájmu ochrany Vašeho soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Společnost Google zpracovává Vaše osobní údaje i v USA a zapojila se do štítu EU-USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 10 Zapojení služby Mapy Google

(1) Na těchto webových stránkách využíváme službu Mapy Google. Můžeme Vám tak zobrazit interaktivní mapy přímo na našich stránkách a umožnit Vám komfortní využívání této funkce.

(2) Návštěvou na našich webových stránkách dostane společnost Google informaci o tom, že jste na našich webových stránkách navštívili příslušnou podstránku. Dále jsou předány údaje, vyjmenované v § 3 tohoto Prohlášení. Toto předání proběhne nezávisle na tom, zda máte u Google založen uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet u Google nemáte. Jste-li u Google přihlášeni, budou Vaše údaje přiřazeny přímo k Vašemu účtu. Pokud si přiřazení údajů k Vašemu profilu na Google nepřejete, musíte se před kliknutím na tlačítko Mapy ze svého účtu u Google odhlásit. Google Vaše údaje ukládá jako uživatelské profily a využívá je pro účely reklamy, průzkumů trhu a/nebo k přizpůsobení jeho stránek potřebám uživatelů. Takováto analýza je využívána především (a to i pro nepřihlášené uživatele) k umístění příslušné reklamy a dále k informování ostatních uživatelů této sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Proti vytváření těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku, kterou musíte směrovat přímo na společnost Google.

(3) Další informace o účelu a rozsahu ukládání osobních údajů a o jejich zpracování poskytovatelem tohoto pluginu získáte v Zásadách ochrany soukromí společnosti Google. V nich najdete i další informace o Vašich příslušných právech i o možnostech nastavení v zájmu ochrany Vašeho soukromí: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Společnost Google zpracovává Vaše osobní údaje i v USA a zapojila se do štítu EU-USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 11 Newsletter

(1) Svým souhlasem si můžete objednat newsletter společnosti Ravensburger AG, Robert-Bosch-Straße 1, 88214 Ravensburg, Německo, v němž budete dostávat informace o aktuálních produktech a službách podniků skupiny Ravensburger. Přehled podniků najdete na https://www.ravensburger-gruppe.de/en/about-ravensburger/locations-and-contacts/index.html a podrobnější informace o nabídce produktů na https://www.ravensburger-gruppe.de/en/brands-products/index.html.

(2) Pro přihlášení se k odebírání newsletteru používá Ravensburger AG proces dvojitého potvrzování (double opt-in). To znamená, že po přihlášení se k odběru Vám Ravensburger AG Vám na Vámi zadanou adresu zašle e-mail, ve němž budete požádáni, abyste potvrdili své přání dostávat newsletter. Pokud svou přihlášku k odběru během 24 hodin nepotvrdíte, budou informace zablokovány a po měsíci automaticky smazány. Společnost Ravensburger AG dále ukládá Vaše IP adresy a časy přihlášení a potvrzení. Účelem tohoto procesu je jednak doložení Vaší přihlášky k odběru, a jednak možnost objasnění případného zneužití Vašich osobních údajů.

(3) Povinným údajem pro zasílání newsletteru je pouze Vaše e-mailová adresa. Uvedení dalších údajů, které jsou zvlášť vyznačeny, je dobrovolné a používá se k Vašemu osobnímu oslovení. Poté co odběr newsletteru potvrdíte, uloží Ravensburger AG Vaši e-mailovou adresu za účelem zasílání newsletteru. Právní základ pro toto ukládání je dán článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR.

(4) Ravensburge AG newsletter personalizuje. Za tímto účelem ukládá Ravensburger AG informace o tom, z které webové stránky jste se k odběru newsletteru přihlásili a zda se toto přihlášení uskutečnilo v souvislosti s určitou akcí, např. soutěží. Kromě toho Ravensburger AG při odesílání newsletteru vyhodnocuje Vaše uživatelské chování. Pro účely tohoto vyhodnocování obsahují zasílané e-maily takzvané webové signály, resp. pixelové tagy (web beacons), což jsou jednopixelové grafické obrazy, uložené na našich webových stránkách. Ravensburger AG k vyhodnocování spojuje údaje uvedené v odst. 3 a webové signály s Vaší e-mailovou adresou a s individuálním ID. Toto ID získají také odkazy obsažené v newsletteru. Ravensburger AG přitom shromažďujte informace o tom, kdy newsletter čtete a které odkazy v něm zakliknete, a vyvodí z toho, jaké jsou Vaše osobní zájmy. Tyto informace pak Ravensburger AG spojí s Vaším uživatelským chováním na našich webových stránkách. Za pomoci takto získaných dat sestaví Ravensburger AG Váš uživatelský profil, který využije k přizpůsobení newsletteru Vašim individuálním potřebám. Proti této personalizaci můžete kdykoli vznést vůči společnosti Ravensburger AG námitku, a to buď tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je součástí každého e-mailu, nebo o tom budete společnost Ravensburger AG informovat jakoukoli jinou kontaktní cestou. Informace budou uloženy tak dlouho, dokud budete přihlášeni k odběru newsletteru. Po Vašem odhlášení budeme tyto údaje zpracovávat anonymně a čistě jen pro statistické účely.

(5) Svůj souhlas s odebíráním newsletteru můžete kdykoli odvolat a zasílání newsletteru zastavit. Toto odvolání můžete provést buď kliknutím na příslušný odkaz v e-mailu s newsletterem, nebo e-mailem na adresu internet@ravensburger.com, nebo je můžete zaslat poštou na adresu Ravensburger AG, Robert-Bosch-Straße 1, 88214 Ravensburg, Německo.