id="trbo-above-first-editorial"

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

POŘÁDANÝCH SPOLEČNOSTÍ RAVENSBURGER NA FACEBOOKU A INSTAGRAMU

 1. POŘADATEL: společnost Ravensburger CEE s.r.o., IČO 03289133, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288269, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8

 2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE: Soutěže probíhají vždy buď na facebookové stránce https://www.facebook.com/ravensburgerCZSK nebo instagramovém profilu https://www.instagram.com/ravensburger_czsk/, a to v době uvedené pořadatelem vždy při vyhlášení každé soutěže.

 3. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI: Účastníkem soutěží může být pouze fyzická osoba s doručovací adresou v České anebo Slovenské republice, která má platný profil na Facebooku nebo Instagramu a dodržuje pravidla Facebooku či Instagramu. Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb ani uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu.

 4. PRŮBĚH A PRINCIPY SOUTĚŽÍ: Podstatou soutěží je zpravidla zasílání příspěvků vytvořených účastníky, přičemž odborná porota vybírá vítězný příspěvek (komentář). Mechaniku soutěže pořadatel popíše ve facebookovém či instagramovém postu vždy při vyhlášení každé soutěže.

 5. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER: Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich profilu. Výhry jsou obvykle předávány podle dohody, a to do 30 dnů od skončení soutěže. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do pěti dnů od jejího odeslání, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

 6. PRAVIDLA PŘÍSPĚVKŮ: Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, která jsou dle výlučného rozhodnutí pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní, neslušné či jakkoliv neodpovědné jednání. Pořadatel apeluje na účastníky, aby při pořizování příspěvků neporušovali zákony, neriskovali a chovali se odpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.

 7. AUTORSKÁ A JINÁ PRÁVA: Účastník soutěže vždy ručí za to, že je jediným autorem jím vloženého příspěvku a že jím vložený příspěvek neporušuje žádná práva třetích osob (zobrazených osob, spoluautorů či autorů děl v příspěvku zachycených či užitých, včetně případné hudby) ani jiné zákonné podmínky. Před vložením příspěvku je účastník povinen si ověřit, že s jeho užitím v soutěži vědomě souhlasily všechny takové třetí osoby, seznámené s pravidly této soutěže, a musí být připraven tento souhlas na výzvu pořadatele doložit. Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněno na Internetu v souvislosti se soutěží. Účastník též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na Internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá.

 8. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Vstupem do soutěže vyjadřuje účastník soutěže souhlas, aby jeho jméno bylo zveřejněno v případě výhry a dále, aby pořadatel po dobu dvou let od začátku soutěže zpracovával jím sdělené či zpřístupněné osobní údaje, zejména jméno, příjmení, profilovou fotografii, věk, případně další údaje, uvolněné v rámci Facebook/Instagram permission dialogu, a to pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu dvou let od začátku soutěže použity a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním pořadatele porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

 9. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽÍ:
  • Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených účastníkem v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel účastníkem je pořadatel oprávněn neumožnit účastníkovi vstup do soutěže, případně jej ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné.
  • Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
  • c.Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace.
  • Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele ani jejich rodinní příslušníci.
  • e.Pořadatel soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace, doručení zpráv či výher.
  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na facebookové stránce https://www.facebook.com/ravensburgerCZSK nebo instagramovém profilu https://www.instagram.com/ravensburger_czsk/, na kterých soutěž probíhá.
  • Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Instagramem a Facebook a Instagram za ni neručí. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně této soutěže musí být směřovány pořadateli, nikoliv Facebooku nebo Instagramu.
  • Pořadatel tímto informuje účastníky, že na těchto webových stránkách využívá tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

id="trbo-below-fragment-0"
id="trbo-below-main-content"