id="trbo-above-first-editorial"

Bescherming persoonsgegevens

Stand: september 2018

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgerelateerde gegevens

(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgerelateerde gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgerelateerde gegevens zijn alle gegevens die naar u persoonlijk te herleiden zijn, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Verantwoordelijke conform art. 4, lid 7 van de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) is Ravensburger BV (ons officiële adres vindt u in ons impressum). Bij vragen, opmerkingen of kritiek over het thema gegevensbescherming of als u uw hierna beschreven rechten wil doen gelden, kunt u altijd met ons contact opnemen op [email protected].

(3) Als u met ons contact opneemt via e-mail of via een contactformulier, worden de door u meegedeelde gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. Deze gegevens wissen wij als het opslaan ervan niet meer nodig is of we beperken de verwerking ervan als er een wettelijke bewaarplicht bestaat.

(4) Als we voor bepaalde functies van ons aanbod gebruikmaken van dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hierna gedetailleerd over deze processen informe-ren. Daarbij vermelden wij ook de vastgelegde criteria van de bewaarduur.

§ 2 Uw rechten

(1) U heeft ten opzichte van ons de volgende rechten inzake uw persoonsgerelateerde gegevens:
 • recht op informatie,
 • recht op rectificatie of wissen,
 • recht op beperking van de verwerking,
 • recht op bezwaar tegen de verwerking,
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens.
(2) U heeft bovendien het recht om bij een toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoons-gerelateerde gegevens door ons.

§ 3 Verzamelen van persoonsgerelateerde gegevens bij bezoek aan onze website

(1) Als u de website louter voor informatie gebruikt, als u zich dus niet registreert of ons op een andere manier informatie doorgeeft, verzamelen wij enkel de persoonsgerelateerde gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bezoeken, registreren wij de volgende gegevens, die voor ons technisch nodig zijn om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te garanderen (rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, punt 1, lit. f AVG):
 • IP-adres,
 • datum en tijd van de opvraging,
 • verschil in tijdzone met Greenwich Mean Time (GMT),
 • inhoud van de opvraging (concrete pagina),
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode,
 • telkens doorgegeven data,
 • website, van waaruit de opvraging komt,
 • browser,
 • besturingssysteem en interface ervan,
 • taal en versie van de browsersoftware.
(2) Bovenop de voordien genoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw harde schijf door uw gebruikte browser opgeslagen worden en waardoor het orgaan, dat het cookie instelt (hier wij), bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Ze dienen om het internetaanbod in zijn geheel gebruikersvriendelijker en efficiënter te maken.

(3) Gebruik van cookies:
a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking hierna toegelicht worden:
 • tijdelijke cookies (zie b),
 • permanente cookies (zie c).
b) Tijdelijke cookies worden automatisch gewist wanneer u de browser sluit. Deze omvatten in het bijzonder de sessiecookies. Deze slaan een zogenoemde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie toegewezen kunnen worden. Hierdoor kan uw computer weer herkend worden, als u terugkeert naar onze website. Deze sessiecookies worden gewist als u zich afmeldt of de browser sluit.

c) Permanente cookies worden automatisch na een bepaalde tijd gewist; deze is afhankelijk per cookie. In de veiligheidsinstellingen van uw browser kunt u de cookies op elk moment wissen.

(2) Uw mogelijke instellingen

a) Mogelijke instellingen in ons privacycentrum
In ons privacy center kunt u individueel configureren welke categorieën cookies u wilt toelaten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen cookies voor analyse en voor marketing. Cookies voor analyse zijn cookies waardoor wij het gebruikersgedrag op de website anoniem kunnen meten en de gegevenskwali-teit voor onze statistische analyse kunnen verbeteren. Marketingcookies zijn cookies waardoor wij in-formatie en reclame aan uw interesse kunnen aanpassen of de door u bezochte inhoud van onze websi-te kunnen klaarmaken.

b) Configuratie van uw browserinstellingen
U kunt bovendien uw browserinstellingen naar wens configureren en bijv. de acceptatie van cookies van derden of van alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat u bij de deactivering van cookies eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

§ 4 Overige functies en aanbiedingen op onze website

(1) Naast het gebruik van onze website voor informatie, bieden wij verschillende diensten die u kunt ge-bruiken als u interesse heeft. Daartoe moet u normaal gezien meer persoonsgerelateerde gegevens verstrekken, die wij voor de uitvoering van de desbetreffende dienst gebruiken en waarvoor de bovenge-noemde principes inzake gegevensverwerking gelden.

(2) Voor de verwerking van uw gegevens maken wij deels gebruik van externe dienstverleners. Deze wor-den door ons zorgvuldig geselecteerd en geïnstrueerd, zij moeten zich aan onze instructies houden en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Bovendien kunnen wij uw persoonsgerelateerde gegevens aan derden doorgeven, indien deelname aan acties, wedstrijden, het afsluiten van overeenkomsten of dergelijke diensten door ons samen met partners aangeboden worden. Meer informatie hierover ontvangt u bij het verstrekken van uw per-soonsgerelateerde gegevens of, indien het aanbod in deze privacyverklaring verder omschreven wordt, hierna.

(4) Indien onze dienstverleners of partners hun hoofdkantoor in een land buiten de Europese Economi-sche Ruimte (EER) hebben, brengen wij u op de hoogte over de gevolgen hiervan bij het leveren van uw persoonsgerelateerde gegevens of, indien het aanbod in deze privacyverklaring verder omschreven wordt, hierna.

§ 5 Bezwaar of herroeping bij de verwerking van uw gegevens

(1) Wanneer u toestemming hebt gegeven om gegevens te verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde herroepen. Een dergelijke herroeping heeft gevolgen voor de toestemming bij de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens, nadat u ons deze herroeping gegeven heeft.

(2) Indien wij de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens baseren op de afweging van belan-gen (art. 6, lid 1, punt 1, lit. f AVG), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dat is het geval als de verwerking niet vereist is voor het uitvoeren van een overeenkomst met u, wat door ons telkens bij de volgende beschrijving van de functies vermeld wordt. Bij een dergelijk bezwaar verzoeken wij u de rede-nen te geven, waarom wij u persoonsgerelateerde gegevens niet mogen verwerken, zoals door ons toe-gepast. Indien uw bezwaar gerechtvaardigd is, onderzoeken wij de situatie en zullen wij ofwel de gege-vensverwerking stoppen resp. aanpassen, ofwel u onze dwingende, gerechtvaardigde gronden aanto-nen, op basis waarvan wij de verwerking voortzetten.

(3) Vanzelfsprekend kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens voor reclame en gegevensanalyse. Uw bezwaar tegen reclame kunt u ons meedelen op de contactgegevens, vermeld in § 1 (2).

§ 6 Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Ana-lytics maakt gebruik van zogenoemde ‘cookies’, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als u het anoniem maken van het IP-adres op deze website heeft geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen van de Europese Economische Ruimte voordien ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om nog meer diensten te leveren die ver-bonden zijn met het gebruik van de website en van het internet voor de websitebeheerder.

(2) Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet in verband gebracht met andere gegevens van Google.

(3) U kunt het opslaan van de cookies voorkomen door een instelling in de software van uw browser; wij maken u er echter op attent dat u in dat geval eventueel niet volledig gebruik kunt maken van alle func-ties van deze website. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie aangemaakte gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de browser-plug-in – beschikbaar op de volgende link – te down-loaden en te installeren:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie ‘_anonymizeIp()’. Daardoor gebeurt de verde-re verwerking met ingekorte IP-adressen, waardoor de toewijzing aan personen uitgesloten wordt. Indien de over u verzamelde gegevens aan een persoon toegewezen kunnen worden, wordt deze toewijzing dus meteen uitgesloten en worden de persoonsgerelateerde gegevens meteen gewist.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te verbeteren. Dankzij de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebrui-ker interessanter maken. Voor de uitzonderlijke gevallen, waarin persoonsgerelateerde gegevens aan de VS worden doorgegeven, heeft Google zich verbonden aan het EU-US Privacy Shield (EU-VS-privacyschild), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6, lid 1, punt 1, lit. f AVG.

6) Informatie over de derde aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001.
Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html
Overzicht inzake gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

7) (7) Uw instellingen voor analysecookies kunt u in ons privacy center aanpassen.
Privacyverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

§ 7 Gebruik van Google AdWords

(1) Wij gebruiken het aanbod van Google AdWords om m.b.v. reclamemiddelen (zogenoemde Google Ad-Words) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Met betrek-king tot de gegevens van de reclamecampagnes kunnen wij bepalen hoe succesvol bepaalde reclameac-ties zijn. Zo streven wij ernaar u reclame te tonen die voor u interessant is, onze website voor u interes-santer te maken en onze reclamekosten fair te becijferen.

(2) Deze reclamemiddelen worden door Google via zogenoemde ‘Ad Server’ geleverd. Daartoe gebruiken wij ad-servercookies, waardoor bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals het weergeven van advertenties of klikken door de gebruiker, gemeten kunnen worden. Wanneer u via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt door Google AdWords een cookie op uw pc opgeslagen. Deze cookies zijn normaal gezien na 30 dagen niet meer geldig en zijn niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. Bij dit cookie worden normaal gezien als analysewaarden het unieke cookie-ID, het aantal ‘Ad Impressions’ per plaatsing (frequentie), de laatste impressie (relevant voor post-view-conversions) en opt-out-informatie (aanduiding dat de gebruiker niet meer aangesproken wil worden) opgeslagen.

(3) Door deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Wanneer een gebruiker bepaalde pa-gina’s van de website van een AdWords-klant bezoekt en het cookie op zijn computer nog steeds geldig is, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd. Aan elke AdWords-klant wordt een ander cookie toegekend. Derhalve kunnen cookies niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. In de zogenoemde reclameacties registreren en verwerken wij zelf geen persoonsgerelateerde gegevens. Google stelt ons enkel statisti-sche analyses ter beschikking. Aan de hand van deze analyses kunnen wij inschatten welke gebruikte reclameacties erg doeltreffend zijn. Meer gegevens op basis van het gebruik van de reclamemiddelen krijgen wij niet, in het bijzonder kunnen wij de gebruikers niet identificeren aan de hand van deze infor-matie.

(4) Op basis van de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een rechtstreekse verbin-ding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens, die door het gebruik van dit tool door Google geregistreerd worden en informeren u daarom op basis van onze kennis: door de integratie van AdWords Conversion ontvangt Google de informatie dat u het desbetreffende deel van onze website opgevraagd heeft of op een advertentie van ons geklikt heeft. Indien u bij een dienst van Google geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs als u niet bij Google geregistreerd bent of u niet aangemeld heeft, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

(5) U kunt de deelname aan deze tracking op verschillende manieren voorkomen: a) door de desbetreffende instelling in uw browsersoftware; vooral het onderdrukken van cookies van derden zorgt ervoor dat u geen advertenties van derde aanbieders ontvangt; b) door de deactivering van cookies voor conversion-tracking, door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein ‘www.googleadservices.com’ geblokkeerd worden, https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling gewist wordt als u uw cookies wist; c) door de deactivering van de advertenties van de aanbieder, gebaseerd op uw interesses, die een onderdeel vormen van de zelfreguleringscampagne ‘About Ads’ via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling gewist wordt als u uw cookies wist; d) door een permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome op de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij maken u erop attent dat u in dat geval eventueel niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van dit aanbod.

(6) Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6, lid 1, punt 1, lit. f AVG. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/de.html. Als alternatief kunt u de website van Network Advertising Initiative (NAI) op http://www.networkadvertising.org bezoeken. Google heeft zich verbonden aan het EU-US Privacy Shield (EU-VS-privacyschild), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(7) Uw instellingen voor marketingcookies kunt u in onsprivacy center aanpassen.

§ 8 Gebruik van Google Remarketing

Behalve AdWords Conversion gebruiken we de toepassing Google Remarketing. Dit is een methode waarmee we u opnieuw willen aanspreken. Door deze toepassing krijgt u, na een bezoek aan onze website, bij het verdere gebruik van het internet onze reclameadvertenties te zien. Dat gebeurt door in uw browser opgeslagen cookies, waarmee uw gebruikersgedrag bij bezoek aan verschillende websites door Google geregistreerd en geanalyseerd wordt. Zo kan Google uw vorige bezoek aan onze website vaststellen. Google beweert zelf dat de gegevens, die in het kader van remarketing worden geregistreerd, niet gecombineerd worden met uw persoons-gerelateerde gegevens, die Google evt. opslaat. Volgens Google wordt bij de remarketing gebruikgemaakt van pseudonimisering.

Uw instellingen voor marketingcookies kunt u in ons privacy center aanpassen.

§ 9 Integratie van YouTube-video’s

(1) In onze website hebben wij YouTube-video’s opgenomen, die op http://www.YouTube.com zijn opge-slagen en rechtstreeks van op onze website kunnen worden afgespeeld.

(2) Door uw bezoek aan de website krijgt YouTube de informatie dat u de desbetreffende subsite van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dat gebeurt onafhankelijk van het feit of u bij YouTube met een gebruikersaccount aan-gemeld bent of dat u geen gebruikersaccount heeft. Als u bij Google aangemeld bent, worden uw gege-vens direct aan uw account toegewezen. Als u de toewijzing aan uw profiel bij YouTube niet wenst, moet u zich afmelden voor u op de knop klikt. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of aangepaste vormgeving van zijn website. Een dergelijke ver-werking gebeurt in het bijzonder (zelfs voor niet aangemelde gebruikers) voor het maken van aangepas-te reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, hiervoor dient u zich tot YouTube te wenden.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en de verwerking van gegevens door YouTube vindt u in de privacyverklaring. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de mogelijke instellingen om uw privégegevens te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgerelateerde gegevens ook in de VS en heeft zich verbonden aan het EU-US Privacy Shield (EU-VS-privacyschild) https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 10 Gebruik van Facebook Pixel

(1) Op onze website gebruiken wij Facebook Pixel om onze advertenties op Facebook (zogenoemde Face-book-ads) te tonen aan die Facebook-gebruikers, die onze website bezocht hebben of belangstelling voor bepaalde producten of thema's getoond hebben. Bovendien kunnen wij met Facebook Pixel statistisch analyseren of gebruikers na een klik op een Facebook-ad naar onze website gebracht werden (zog. con-versie).

(2) Wij gebruiken Facebook Pixel voor marketing en optimalisering. Hierdoor kunnen wij met name rele-vantere en interessantere Facebook-ads aanbieden en ons aanbod verbeteren. De door ons over u ver-zamelde gegevens zijn voor ons anoniem, wij kunnen uw identiteit dus niet achterhalen. Rechtsgrond-slag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6, lid 1, punt 1, lit. f AVG.

(3) Informatie van de derde aanbieder: het sociale netwerk Facebook wordt geleid door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS resp. als u zich in de EU bevindt door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; http://www.facebook.com/policy.php. Meer informatie over het verzamelen van gegevens: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. . U kunt bezwaar maken tegen de registra-tie door Facebook Pixel en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Facebook-ads. Op de door Facebook beschikbaar gestelde pagina https://www.facebook.com/settings?tab=ads vindt u instructies over instellingen voor reclame op basis van gebruik. Facebook heeft zich verbonden aan het EU-US Privacy Shield (EU-VS-privacyschild), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(4) Uw instellingen inzake marketingcookies kunt u in ons privacy center aanpassen.

§ 11 Nieuwsbrief

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief van Ravensburger AG, Robert-Bosch-Straße 1, 88214 Ravensburg, Duitsland, waarmee u op de hoogte gebracht wordt van actuele producten en diensten van de ondernemingen uit de Ravensburger-groep. Een overzicht van de ondernemingen vindt u op https://www.ravensburger-gruppe.de/en/about-ravensburger/locations-and-contacts/index.html en meer informatie over het productportfolio op https://www.ravensburger-gruppe.de/en/brands-products/index.html.

(2) Voor de aanmelding op de nieuwsbrief gebruikt Ravensburger AG het zogenoemde double-opt-in-systeem. Dat betekent dat Ravensburger AG na uw aanmelding een e-mail naar het opgegeven e-mailadres stuurt, waarin u moet bevestigen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Als u uw aanmelding niet binnen max. 24 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch gewist. Bovendien worden door Ravensburger AG de gebruikte IP-adressen en tijdstippen van de aanmelding en bevestiging opgeslagen. De bedoeling van dit systeem is om uw aanmelding te bewijzen en evt. een mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens te kunnen ophelderen.

(3) Om de nieuwsbrief te verzenden, is alleen uw e-mailadres verplicht. De vermelding van andere, speciaal aangeduide gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaat Ravensburger AG uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief toe te sturen. Rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, punt 1, lit. a AVG.

(4) Ravensburger AG personaliseert de nieuwsbrief. Daartoe slaat Ravensburger AG op via welke website u zich voor de nieuwsbrief aangemeld heeft en of uw aanmelding plaatsvond i.v.m. een bepaalde actie of wedstrijd. Bovendien analyseert Ravensburger AG bij het versturen van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag. Voor deze analyse bevatten de verzonden e-mails zogenoemde webbakens resp. trackingpixels, één-pixelbestanden die op onze website opgeslagen zijn. Voor de analyses verbindt Ravensburger AG de in lid 3 genoemde gegevens en de webbakens met uw e-mailadres en een individueel ID. Ook de links in de nieuwsbrief bevatten dat ID. Daarbij registreert Ravensburger AG wanneer u de nieuwsbrief leest, welke links u hierin aanklikt en leidt daaruit uw persoonlijke interesses af. Deze gegevens verbindt Ravensburger AG met handelingen die u op onze website uitvoert. Met de zo ingewonnen gegevens creëert Ravensburger AG een gebruikersprofiel om de nieuwsbrief op uw interesses af te stemmen. U kunt op elk moment bij Ravensburger AG bezwaar indienen tegen de personalisering door op de afzonderlijke link in elke e-mail te klikken of door Ravensburger AG hierover op een andere manier te contacteren . De informatie wordt opgeslagen zolang uw abonnement op de nieuwsbrief loopt. Na uw afmelding slaan wij de gegevens louter statistisch en anoniem op.

(5) U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief op elk moment herroepen en de nieuwsbrief afzeggen. De herroeping kunt u doen door te klikken op de link, die in elke nieuwsbrief staat, via e-mail naar [email protected] of via de post naar Ravensburger AG, Robert-Bosch-Straße 1, 88214 Ravensburg, Duitsland.

§ 12 Friendly Captcha (bot/spam-bescherming)

Onze website gebruikt de dienst ‘Friendly Captcha’ (www.friendlycaptcha.com).
Deze dienst is een aanbod van Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Duitsland.
Friendly Captcha is een nieuwe oplossing voor beveiliging, volgens de voorschriften inzake gegevensbeveiliging, om het gebruik van onze website door geautomatiseerde programma’s en scripts (zog. ‘bots’) moeilijker te maken.
We hebben daartoe op onze website (bijv. voor contactformulieren) een programmacode van Friendly Captcha geïntegreerd, zodat het eindtoestel van de bezoeker verbinding met de servers van Friendly Captcha kan maken om van Friendly Captcha een rekenopdracht te ontvangen. Het eindtoestel van de bezoeker lost de rekenopdracht op, waarvoor bepaalde systeembronnen gebruikt worden, en stuurt het resultaat naar onze webserver. Deze legt via een interface contact met de server van Friendly Captcha en krijgt als antwoord of de puzzel door het eindtoestel juist werd opgelost. Afhankelijk van het resultaat kunnen we aanvragen via onze website voorzien van veiligheidsregels en zo bijv. verder bewerken of weigeren.
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de bovenvermelde bescherming tegen spam en bots.
Door Friendly Captcha worden geen cookies op het eindtoestel van de gebruiker geplaatst of uitgelezen.
IP-adressen worden alleen in gehashte vorm (eenrichtingscodering) opgeslagen; hiermee kunnen wij of Friendly Captcha geen individuen achterhalen.
Als persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen worden, worden deze binnen 30 dagen gewist.
Rechtsgrondslag voor de verwerking is ons gerechtvaardigde belang voor de bescherming van onze website tegen misbruik door bots a.d.h.v. spambeveiliging en beveiliging tegen aanvallen (bijv. massale aanvragen), art. 6, lid 1 f AVG.
Meer informatie over gegevensbescherming bij gebruik van Friendly Captcha vindt u op https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/
id="trbo-below-fragment-0"
id="trbo-below-main-content"