Všeobecné podmínky používání webových stránek www.ravensburger.cz

1. Platnost

Toto znění všeobecných podmínek používání platí, jakmile uživatel vstoupí na webové stránky společnosti Ravensburger a využije její služby, a to bez ohledu na registraci.
Přístup na tyto webové stránky a využívání služeb společnosti Ravensburger se řídí těmito všeobecnými podmínkami.

2. Odpovědnost

Společnost Ravensburger není odpovědná za obsah, který uživatelé vidí nebo k němuž mají přístup prostřednictvím vývěsek, v chat roomech, na fórech či jiným způsobem. Záruční závazky se v zákonem povoleném rozsahu vylučují.
Společnost Ravensburger není odpovědná za správnost či úplnost poskytovaných informací.
Totéž platí i pro slučitelnost takovýchto informací s platnými právními předpisy. Doporučuje-li společnost Ravensburger jakýkoli produkt, jedná se o subjektivní posouzení a faktické tvrzení. Společnost Ravensburger není odpovědná za škodu, kterou uživatel utrpí následkem pořízení produktu nebo služby, pokud je pořídil na základě posouzení nebo faktického tvrzení a následně zjistil, že tento produkt nebo služba nesplňuje jeho očekávání. Všichni uživatelé prohlašují, že souhlasí s následujícím:
• nezveřejní obsah, který je irelevantní, úmyslně nepravdivý, urážlivý, ponižující, pomlouvačný, morálně sporný, obscénní, pobuřující, rasistický, hanlivý nebo pornografický;
• při využití on-line nabídky společnosti Ravensburger nespáchají žádnou trestnou činnost a neporuší žádné jiné právní předpisy;
• respektují práva třetí strany, zejména, patentová a autorská práva, právo k ochranné známce, doplňková práva a právní ochranu designu;
• nešíří žádné texty obsahující politická, ideologická nebo náboženská vyjádření;
• nepoužívají formát HTML;
• nevčleňují žádný druh skryté reklamy formou názoru na nabídku společnosti Ravensburger.

V rámci využívání této služby není dovoleno:
• žádným způsobem ohrožovat nezletilé;
• vystupovat v rámci této služby jako někdo jiný, například zástupce společnosti Ravensburger nebo jakákoli jiná osoba odpovědná za službu, či tvrdit jakékoli spojení s takovýmito osobami;
• urychlovat lhůty a jakýmkoli způsobem manipulovat s identifikačními znaky za účelem skrytí původu obsahu, který je v rámci služby zasílán;
• zadávat, zveřejňovat nebo přenášet obsah, ani že k tomu měl uživatel právo (např. z důvodů dohody o mlčenlivosti apod.);
• zveřejňovat nebo jiným způsobem přenášet jakékoli reklamní a propagační materiály nebo pyramidová schémata;
• zadávat, zveřejňovat nebo přenášet materiály obsahující softwarové viry či jiné informace, složky nebo programy, které mají nebo mohou způsobit přerušení, zničení nebo omezení telekomunikačních zařízení;
• přerušovat technický průběh služeb nebo běžný průběh komunikace;
• vstupovat do služeb, serverů nebo sítí spojených s těmito službami nebo je přerušovat či nedodržovat jakákoli ustanovení, postupy nebo jiná pravidla jakýchkoli sítí spojených se službami;
• zatěžovat, ohrožovat, ostouzet, znevažovat nebo jiným způsobem způsobovat nepříjemnosti nebo klamat kohokoli, bez ohledu na to, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu;
• shromažďovat a uchovávat osobní údaje jakýchkoli jiných uživatelů.

Společnost Ravensburger je oprávněna kontrolovat, upravovat, ukládat a postupovat jakýkoli obsah třetí straně, pokud to vyžadují právní předpisy nebo pokud to společnost Ravensburger považuje dle vlastního uvážení za nezbytné a takováto kontrola, úprava, uchování nebo postoupení je ze zákona dovoleno za účelem
(a) splnění zákonných povinností nebo požadavků soudů a úřadů;
(b) plnění těchto podmínek používání;
(c) reakce na jakékoli porušení právních předpisů tvrzené třetí stranou;
(d) dodržování práv a ochrany osobní bezpečnosti a majetku společnosti Ravensburg, jejích uživatelů nebo veřejnosti;
(e) identifikace anebo nápravy jakýchkoli technických problémů a reakce na stížnosti na služby; a
(f) bezpečnostních opatření proti virům a počítačovým podvodům anebo jiným podobným škodlivým aplikacím či souborům.

Společnost Ravensburger je oprávněna odstranit obsah bez uvedení důvodu v případě porušování těchto podmínek používání, jednání v rozporu se zákonnými požadavky, porušování práv třetí strany nebo z jiných ospravedlnitelných důvodů.
Společnost Ravensburger není odpovědná za ušlý příjem či zisk a nepřímou anebo následnou škodu. Společnost Ravensburger rovněž nebude odpovědná za technická přerušení, k nimž dojde bez zavinění společnosti či jejích zástupců, ani za škody v důsledku působení vyšší moci.
Společnosti Ravensburger odpovídá pouze za škodu, kterou způsobí úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
Společnost Ravensburger není odpovědná za obsah jakékoli reklamy nebo webových stránek třetí strany, na které odkazují tyto webové stránky. Obsah webových stránek, na které tyto webové stránky odkazují, nelze před zřízením odkazu zkontrolovat.

3. Odkaz na webové stránky třetí strany

Pokud tyto webové stránky obsahují jakékoli informace týkající se třetí strany nebo odkazy na webové stránky třetí strany, nejedná se o služby společnosti Ravensburger a společnost Ravensburger není odpovědná za obsah takovýchto informací a webových stránek a nepřebírá tento obsah jako svůj vlastní. Společnost Ravensburger nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu vyplývající z přístupu na webové stránky třetí strany anebo využití jejich obsahu.

4. Autorská práva

Veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn ochrannou známkou, patentem, autorskými a jinými právy za účelem ochrany duševního vlastnictví; zejména texty, software, fotografie, grafika, ilustrace, hudba, jména, loga a značky jsou vlastnictvím společnosti Ravensburger nebo osob, které jí poskytly licenci.
Společnost Ravensburger si není vědoma žádného střetu týkajícího majetkových práv či licencí ke komponentům na svých webových stránkách. Pokud by kdokoli zjistil, že obsah webových stránek porušuje jeho práva, nechť se spojí se společností Ravensburger.
Bez svolení společnosti Ravensburger není uživatelům dovoleno měnit tento obsah či jeho část, zveřejňovat jej, extrapolovat, prodávat, předávat, ukládat v databázi ani používat jiným způsobem k obchodním účelům. Výjimky platí pro nekomerční použití za předpokladu, že nedojde ke změně obsahu.
Je-li obsah zveřejňován prostřednictvím společnosti Ravensburger, pak osoba, která obsah zveřejňuje, automaticky převádí veškerá práva k tomuto obsahu společnosti Ravensburger na neomezenou dobu, neodvolatelně, bezplatně a nevýlučně. Uživatel zprošťuje společnost Ravensburger odpovědnosti plynoucí z práv třetí strany, které se jí mohou vůči společnosti domáhat následkem porušení svých práv, zejména autorských a jiných práv na ochranu, plynoucího z obsahu přenášeného uživatelem. Toto platí i pro jakákoli práva uplatněná podle právních předpisů o hospodářské soutěži.

5. Změna služeb

Společnost Ravensburger je oprávněna měnit, přerušovat či zastavit část služeb, aniž by uživatele předem informovala. Společnost Ravensburger je oprávněna kdykoli jednostranně měnit podmínky používání. Jakékoli změny těchto podmínek používání budou zveřejněny na webových stránkách společnosti Ravensburger. Nevznese-li uživatel proti změnám námitky do 14 dnů od příslušného oznámení, další využívání služeb společnosti Ravensburger se považuje za souhlas s těmito změnami. Uživatel může ve výše uvedené lhůtě změny písemně odmítnout a službu z tohoto důvodu vypovědět.

6. Obecná pravidla používání a uchování

Uživatel souhlasí s tím, že společnost Ravensburger je oprávněna nastavit obecná pravidla používání této služby a související omezení, zejména následující (a) maximální počet dnů zveřejnění vyjádření ve fórech nebo jiného vloženého obsahu v rámci služeb; (b) maximální povolená kapacita paměti pevného disku uživatelů serverů společnosti Ravensburger, a (c) maximální počet návštěv, které mohou uživatelé uskutečnit za účelem služeb ve specifickém období (a maximální doba návštěvy).

Uživatel souhlasí s tím, že společnost Ravensburger nenese žádnou odpovědnost za vymazání nebo neuložení údajů týkajících se zpráv, komunikace či jiného obsahu, který může být zadán nebo přenášen v souvislosti se službami. Uživatel souhlasí s tím, že si společnost Ravensburger vyhrazuje právo vymazat jakýkoli účet, který nebyl po dlouhou dobu použit. Uživatel souhlasí i s tím, že si společnost Ravensburger vyhrazuje právo kdykoli a dle vlastního uvážení změnit jakékoli z obecných pravidel a omezení, o čemž je oprávněna avšak nikoli povinna informovat uživatele.

7. Ukončení

Společnost Ravensburger bude oprávněna vyloučit jakéhokoli uživatele, který porušuje tyto podmínky používání, jedná v rozporu se zákonnými požadavky, porušuje práva třetí strany, nebo z jiných ospravedlnitelných důvodů. Společnost Ravensburger si vyhrazuje právo vznést další nároky.

8. Odškodnění

Tímto uživatel prohlašuje, že zprostí společnost Ravensburger a společnosti, pobočky, vedoucí, zástupce, spoluvlastníky značek anebo jiné obchodní partnery skupiny odpovědnosti a odškodní je v případě jakýchkoli nároků, které může uplatnit třetí strana a které se týkají obsahu, jenž uživatel umístí, zveřejňuje nebo přenáší v souvislosti se službami nebo následkem toho, že uživatel využil služby či že může být se službami spojován, nebo následkem porušení těchto podmínek používání či práv třetí strany. Toto se vztahuje i na odpovídající náklady na právní služby.

9. Transakce se třetí stranou

Veškerá komunikace a transakce mezi uživatelem a poskytovateli obchodních služeb nebo jinou třetí stranou, která je oznámena v souvislosti se službou nebo jejím přenosem, zejména platba za zboží a služby, i jakékoli smluvní vztahy, záruky a souvislosti s jakýmikoli transakcemi, se týkají výlučně uživatele a uvedené třetí strany. Společnost Ravensburger není odpovědná za ztráty či škody plynoucí z takovýchto transakcí.

10. Ochrana soukromí

Společnost Ravensburger bude nakládat s veškerými osobními údaji jako s důvěrnými, zejména je bude chránit a zachová soukromí osob. Další informace najdete v části Ochrana soukromí.

11. Rozhodné právo a příslušnost

Tyto podmínky se pro spotřebitele řídí právním řádem České republiky, nevyžadují-li závazné právní předpisy , např. mezinárodní či evropské právní předpisy o ochraně spotřebitele, jinak. Pokud je uživatel podnik, právnická osoba veřejného nebo soukromého práva nebo zvláštní investiční fond dle veřejného práva, pak se tyto podmínky řídí právním řádem Spolkové republiky Německo a platí příslušnost soudů podle sídla společnosti Ravensburger.

12. Co může uživatel udělat, pokud zjistí jakékoli porušení těchto podmínek?

Prosím, informujte nás o jakémkoli porušování těchto podmínek. Pokud zjistíte, že obsah těchto služeb porušuje tyto podmínky, sdělte nám e-mailem identifikační údaje osoby, která tyto podmínky nerespektuje, zkopírujte daný obsah a přiložte jej ke zprávě; e-mailovu zprávu zašlete na adresu info-policka@ravensburger.com. Společnost Ravensburger však nezaručuje, že na základě vašeho oznámení učiní nějaká opatření.

13. Závěrečná ustanovení

Pokud je jakákoli z těchto podmínek používání neplatná nebo se stane neplatnou, resp. pokud jakákoli takováto podmínka používání chybí, bude nahrazena platnou podmínkou, která co nejlépe odpovídá záměru neplatné podmínky, resp. doplněna.